Strona 55 z 55 PierwszyPierwszy ... 5 45 53 54 55
Pokaż wyniki od 1,081 do 1,093 z 1093
Like Tree1324Likes

Wątek: Kwestia wycofania MiG-29 i Su-22 z SP

 1. #1081

  Dołączył
  Feb 2007
  Mieszka w
  Warszawa

  Domyślnie


  Polecamy

  Cytat Zamieszczone przez kubag Zobacz posta
  To może akurat nie mieć związku z "przewagami" F-15 a po prostu być pomocą finansową dla Boeinga w związku z problemami z Max'ami.
  Ale w obronie powietrznej USA, czy ogólnie NORAD, F-15 ma sens. Nie musi przełamywać obrony plot. przeciwnika, a jest tańszy w zakupie i eksploatacji od F-22.

 2. #1082

  Dołączył
  Apr 2011

  Domyślnie

  Cytat Zamieszczone przez dranio Zobacz posta
  Ale w obronie powietrznej USA, czy ogólnie NORAD, F-15 ma sens. Nie musi przełamywać obrony plot. przeciwnika, a jest tańszy w zakupie i eksploatacji od F-22.
  Nigdzie nie powiedziałem, że nie ma sensu. To porządny, sprawdzony samolot.
  A część wojskowa Boeinga zawsze wspierała cywilną. O to miał Airbus pretensję, gdy Boeing zarzucił mu pomoc publiczną (w rzeczywistości pożyczkę), rządu, bodajże francuskiego.

  Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka

 3. #1083

  Dołączył
  Apr 2018

  Domyślnie

  Amerykanie stwierdzili że wznowienie produkcji f 22 jest zbyt drogie stąd nowe f 15

 4. #1084

  Dołączył
  May 2012
  Mieszka w
  Wadowice

  Domyślnie

  Jeżeli chodzi o sprzęt made in Jankes to o wiele lepszym wyborem zamiast F-35 był by F/A-18 E/F ,zapewne było by to po pierwsze tańsze ,a po drugie bardziej rozsądne ,szkoda że Polska nie wzięła przykładu z Finlandii w kwestii wyboru nowego samolotu dla Sił Powietrznych.

 5. #1085

  Dołączył
  Apr 2018

  Domyślnie

  Napewno F/A-18 E/F/G byłby dobrą alternawą. Padło już wiele nazw samolotów wielozadaniowych które niektórzy uważają za lepszą opcję od f 35 ale tak naprawdę żaden z nich nie został by w pełni wykorzystany jeśli zakupy dla polskiej armii będą miały charakter polityczny... U nas nikt na armie nie patrzy jako jeden system. Już teraz to widać na przykładzie f 16 których lotniska są pozbawione odpowiedniej obrony przeciw lotniczej.

 6. #1086
  Awatar Trooper85

  Dołączył
  Aug 2017
  Mieszka w
  Wrocław

  Domyślnie

  Cytat Zamieszczone przez dranio Zobacz posta
  Ale w obronie powietrznej USA, czy ogólnie NORAD, F-15 ma sens. Nie musi przełamywać obrony plot. przeciwnika, a jest tańszy w zakupie i eksploatacji od F-22.
  Oraz przenosi wielokrotnie więcej uzbrojenia powietrze-powietrze, niż F-22 i F-35.

 7. #1087
  Awatar kaesz

  Dołączył
  Apr 2009
  Mieszka w
  Szczecin

  Domyślnie

  Świdwin domem dla F‑35A Lightning II?
  16 lipca 17. Terenowy Oddział Lotniskowy w Gdańsku poinformował o rozpoczęciu procedury przetargowej w sprawie wyłonienia podmiotu, który zapoczątkuje I etap modernizacji 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie dla potrzeb samolotu wielozadaniowego.W ramach powyższego przetargu poszukiwany jest podmiot, który zbuduje drogę samochodową łączącą płytę Cargo z drogą kołowania G. Zgodnie z parametrami droga ma mieć 110 metrów długości, 6 metrów szerokości (do tego dwa pobocza o szerokości półtora metrów każde). Jedynym kryterium podlegającym ocenie będzie cena oferty, podmioty mają czas na składanie ofert do 3 sierpnia bieżącego roku.
  Budowa powyższej drogi to nie jedyna inwestycja prowadzona na terenie 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego. 13 lipca zaplanowano podpisanie umowy z firmą Tym-Bud Zakład Remontowo-Budowlany Waldemar Tymoszewski oraz Przedsiębiorstwem Telekomunikacyjnym TELŁĄCZ Jerzy Markiewicz w sprawie budowy obiektu wojskowej straży pożarnej (koszt 21,4 mln zło_tych z VAT).
  Obecnie 21. Baza Lotnictwa Taktycznego eksploatuje samoloty Su-22, które mają być zastąpione przez zamówione w bieżącym roku wielozadaniowe Lockheed Martin F‑35A Lightning II. Dotychczas Ministerstwo Obrony Narodowej nie poinformowało oficjalnie o planowanych miejscach stacjonowania nowych maszyn, jednak (nieoficjalnie) od zawsze wysokie notowania w tej kwestii miała właśnie baza w Świdwinie. W ciągu najbliższych miesięcy można spodziewać się kolejnych inwestycji, a także przebazowania samolotów Su-22 na inne lotnisko w kraju.
  (Łukasz Pacholski)
  Źródło
  Radek 75 and pasazernagape like this.

 8. #1088
  Awatar maciek krk

  Dołączył
  Jul 2007
  Mieszka w
  Kraków

  Domyślnie

  @goltarr


  W dniach 24–27 lipca 2019 r. komicja MON ds. zakupu F-35 oraz przedstawiciele F-35 JPO i LM Aero uczestniczyli w rekonesansie lotnisk w 32.BLT, 21.BLT, 23.BLT i w Nowym Mieście nad Pilicą. Ich celem była wstępna ocena ww. lotnisk pod kątem możliwości przyjęcia samolotu F-35.
  Mają być dwie bazy, osobiście 21.BLT uważam za pewniak, pytanie która baza będzie tą drugą.
  Maxima debetur CracoviaE reverentia.

 9. #1089

  Dołączył
  Apr 2018

  Domyślnie

  Cytat Zamieszczone przez maciek krk Zobacz posta
  Mają być dwie bazy, osobiście 21.BLT uważam za pewniak, pytanie która baza będzie tą drugą.
  21 Blt może dostać f 16 z Łasku a w ich miejsce wejdą f 35.

 10. #1090

  Dołączył
  Apr 2014

  Domyślnie

  Cytat Zamieszczone przez Kacper12 Zobacz posta
  21 Blt może dostać f 16 z Łasku a w ich miejsce wejdą f 35.
  Domyślam się, że ze względów szkoleniowych i logistycznych dobrym rozwiązaniem byłoby skupić wszystkie F-35 i symulatory w jednym miejscu, szczególnie w pierwszych latach eksploatacji. O przenosinach F-16 do Świdwina mówiło się już lata temu jak był dym z hałasem na Krzesinach. Łask łatwiej rozbudować, a Świdwin ma już infrastrukturę po obu stronach pasa i mniej miejsca na terenie bazy.

 11. #1091

  Dołączył
  Apr 2010

  Domyślnie

  https://www.onet.pl/informacje/onetw...pz374,79cfc278

  Przestrzeganie procedur w wersji wojskowej...

 12. #1092

  Dołączył
  Oct 2017

  Domyślnie

  Zgroza
  Lepiej mieć złamane serce niż złamane prącie.

 13. #1093
  Awatar kaesz

  Dołączył
  Apr 2009
  Mieszka w
  Szczecin

  Domyślnie


  Polecamy

  W sierp_niu 17. Terenowy Oddział Lotniskowy uru_cho_mił postę_po_wa_nie prze_tar_gowe doty_czące opra_co_wa_nia kon_cep_cji archi_tek_to_niczno-urba_ni_stycz_nej dla kom_pleksu 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.

  Zainteresowane pod_mioty mają czas na skła_da_nie wnio_sków do 24 wrze_śnia, a obok ceny dru_gim kry_te_rium będzie orga_ni_za_cja zespołu. Jest to kolejny ele_ment pro_gramu moder_ni_za_cji bazy dla potrzeb samo_lotu wie_lo_za_da_nio_wego, który zastąpi obec_nie eks_plo_ato_wane Su-22.


  Według opisu zamó_wie_nia, kon_cep_cja powinna zawie_rać przed_sta_wie_nie poło_że_nia obiek_tów infra_struk_tury dla stat_ków powietrz_nych, GPR i Su-22 w odnie_sie_niu do innych obiek_tów i zna_nych loka_li_za_cji przy_szłych obiek_tów pla_no_wa_nych do reali_za_cji, budowę umoc_nio_nej strefy roz_środ_ko_wa_nia wraz z nowymi schro_no_han_ga_rami, roz_bu_dowę ele_men_tów infra_struk_tury sieci tele_in_for_ma_tycz_nej, moder_ni_za_cję nawierzchni lot_ni_sko_wych, budowę domku pilota dla potrzeb nowego typu samo_lotu, budowę han_garu obsługi tech_nicz_nej wraz ze spa_do_chro_niar_nią dla potrzeb zabez_pie_cze_nia samo_lo_tów, moder_ni_za_cję han_garu obsługi tech_nicz_nej nr 83, budowę budynku eska_dro_wego dla potrzeb zabez_pie_cze_nia eks_plo_ata_cji samo_lo_tów, prze_bu_dowę składu lot_ni_czych środ_ków bojo_wych, budowę składu lot_ni_czych środ_ków mate_ria_ło_wych, budowę budynku symu_la_tora lotów, moder_ni_za_cję sys_temu elek_tro_ener_ge_tycz_nego, budowę maga_zynu cie_kłego tlenu, budowę han_garu obsługi pali_wo_wej, prze_bu_dowę sieci wodo_cią_go_wej i kana_li_za_cji, budowę bazy kom_pa_nii obsługi lot_ni_ska, moder_ni_za_cję dróg wraz z infra_struk_turą, budowę lub prze_bu_dowę wieży portu lot_ni_czego, budowę maga_zynu ZTL, budowę budynku war_towni, budowę płasz_czy_zny posto_jo_wej wraz z mon_ta_żem 12 han_ga_rów meta_lo_wych, moder_ni_za_cję sys_temu ochrony lot_ni_ska, budowę han_garu obsługi samo_lo_tów, budowę płasz_czy_zny uzbra_ja_nia i roz_bra_ja_nia stat_ków powietrz_nych, moder_ni_za_cję skła_dów mps, budowę sieci tele_in_for_ma_tycz_nej NATO Secret.


  Wykaz prac wska_zuje, że 21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie przej_dzie w naj_bliż_szych latach grun_towną prze_bu_dowę, podobną jak na początku wieku prze_szły bazy w Poznaniu oraz Łasku. To zaś potwier_dza, dotych_cza_sowe, spe_ku_la_cje iż będzie to jedno z lot_nisk przy_go_to_wa_nych do przy_ję_cia zamó_wio_nych w bie_żą_cym roku wie_lo_za_da_nio_wych samo_lo_tów bojo_wych Lockheed Martin F‑35A Lightning II.
  Źródło

Strona 55 z 55 PierwszyPierwszy ... 5 45 53 54 55

LinkBacks (?)

 1. 03-12-2019, 18:30
 2. 01-12-2019, 19:12
 3. 29-11-2019, 12:03
 4. 28-11-2019, 23:34
 5. 28-11-2019, 22:32
 6. 28-11-2019, 21:40
 7. 28-11-2019, 21:15
 8. 28-11-2019, 20:34
 9. 28-11-2019, 20:09
 10. 28-11-2019, 19:40
 11. 28-11-2019, 19:38
 12. 28-11-2019, 19:38

Uprawnienia umieszczania postów

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •