Nowelizacja przepisów dotyczących komputerowej rezerwacji w transporcie lotniczym
Na europejskim forum obecnie trwają prace związane z nowelizacją rozporządzenia w sprawie kodeksu postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji COM.
Istniejące przepisy wymagają dostosowania do obowiązujących na rynku lotniczym wymogów, uproszczenia zapisów oraz wzmocnienia konkurencji.

Przez ostatnie lata rynek przewozów lotniczych w Europie i sytuacja rynku dystrybucji usług lotniczych zmieniła się w znaczący sposób i konieczna jest zmiana obowiązujących aktów prawnych w tym zakresie i dostosowanie ich do nowych warunków. Obecnie obowiązujący kodeks postępowania nie jest przystosowany do współczesnych wymagań i przez to utrudnia konkurencję, szczególnie w zakresie ustalania stawek opłat, co tworzy zbyt wysokie i niepotrzebne koszty dystrybucji.

Wprowadzenie nowych przepisów ma odwrócić te negatywne tendencje i jednocześnie utrzymać kontrolę nad właścicielami systemów oraz przewoźnikami macierzystymi. Pozwoli to na wzmocnienie konkurencji, zapobiegnie wykorzystaniu dominującej pozycji oraz ułatwi konkurencję cenową.

Konsumenci domagają się całościowych i neutralnych informacji. Nowy projekt ma również na celu wzmocnienie konkurencji między właścicielami komputerowych systemów rezerwacji w relacjach: przewoźnicy - biura podróży - konsumenci.

Za przyjęciem projektu przemawiają między innymi:
- wzmocnienie konkurencyjności oraz przewidywane obniżki kosztów obsługi systemów dla ich uczestników,
- zapewnienie przejrzystości systemów, równego dostępu do informacji dla wszystkich zainteresowanych i zapobieżenie wykorzystywaniu dominującej pozycji przez właścicieli systemów i przewoźników macierzystych,
- konieczność stworzenia jasnych oraz uproszczonych przepisów.

Projekt zostawia sprawy związane z komputerowymi systemami rezerwacji do wyłącznej kompetencji Komisji Europejskiej, co jest zgodne z zasadą proporcjonalności ze względu na międzynarodowy charakter systemów oraz niemożność utrzymywania kontroli nad nimi na poziomie narodowym. Nowy projekt zmniejsza problemy oraz wymagania natury administracyjnej wobec zainteresowanych podmiotów i jednocześnie nie wpływa na prawodawstwo i kompetencje władz państw członkowskich.

PLL LOT SA opowiedziały się za częściową liberalizacją przepisów dotyczących komputerowych systemów rezerwacji, czyli jest za przyjęciem proponowanych zapisów. Obecnie trwają prace w organach przygotowawczych Rady Unii Europejskiej, które mają dopracować projekt i przyjąć go na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów Unii Europejskiej ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii w formie ogólnego podejścia.
http://loty.turinfo.pl/p/ak_id,22155...nkurencja.html