24 lutego br. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie określenia zakresu informacji wymaganych do wydania decyzji o wprowadzeniu ograniczeń lub zakazów wykonywania operacji lotniczych w celu ograniczenia hałasu emitowanego na lotnisku.

Rozporządzenie konkretyzuje postanowienia załącznika II dyrektywy 2002/30/WE z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie ustanowienia zasad i procedur w odniesieniu do wprowadzania ograniczeń działalności w związku z hałasem w portach lotniczych Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 85 z 28.03.2002).

Załącznik do rozporządzenia określa zakres informacji uwzględnianych przy wydawaniu decyzji o wprowadzeniu ograniczeń lub zakazów wykonywania operacji lotniczych, które zarządzający lotniskiem (zgodnie z art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze) dostarcza Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Dodany w załączniku do rozporządzenia pkt 1.3 wdraża postanowienia art. 5 ust. 2 dyrektywy, który przewiduje możliwość wykorzystania informacji zawartych w ocenie wpływu rozbudowy portu lotniczego na środowisko przy wydawaniu decyzji o wprowadzeniu ograniczeń lub zakazów wykonywania operacji lotniczych.

Liczba ludności narażonej na hałas, o której mowa w pkt 2.3 załącznika do rozporządzenia powinna być określana dla zasięgu hałasu o określonym poziomie (w tym może być także poziom dopuszczalny). W dyrektywie 2002/49/WE podano np. dla wskaźnika LDWN zakresy 5 poziomów: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74 oraz powyżej 75 dB. Dla każdego z nich należy określić liczbę osób narażonych na dany poziom hałasu.

Projekt rozporządzenia konsultowany był z następującymi podmiotami:

PLL LOT S.A.,

PP " Porty Lotnicze",

Aeroklub Polski,

Związek Regionalnych Portów Lotniczych,

Związek Zawodowy Pracowników Lotnictwa Cywilnego,

Związek Zawodowy Pracowników Portu Lotniczego Warszawa - Okęcie.

Zgłoszone przez PP "Porty Lotnicze" oraz Związek Regionalnych Portów Lotniczych merytoryczne uwagi zostały uwzględnione.
ULC