ULC uchylił Wytyczne w sprawie pokazów

ULC uchylił Wytyczne w sprawie pokazów 07.06.2011. 26 maja br. zostały uchylone Wytyczne nr 2 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie organizacji i prowadzenia pokazów lotniczych. Głównym powodem uchylenia wytycznych były sprzeczności w stosunku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wyjątków od zakazu wykonywania lotów próbnych i akrobacyjnych nad osiedlami i innymi skupiskami ludności (Dz.U. Nr 230, poz. 2304).
Taka sytuacja powodowała niejednolitą interpretację niektórych przepisów. Aby uniknąć kolejnych nieporozumień Prezes ULC wycofując Wytyczne podkreśla konieczność dokładnego stosowania wspomnianego wyżej rozporządzenia. W związku z tym, przewidując pytania ze środowiska lotniczego oraz organizatorów pokazów lotniczych, opracowano poniższe informacje:

 • Wykonywanie lotów akrobacyjnych możliwe jest w strefach lotów akrobacyjnych, wyznaczonych zgodnie z zasadami określonymi w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wyjątków od zakazu wykonywania lotów próbnych i akrobacyjnych nad osiedlami i innymi skupiskami ludności (Dz. U. Nr 230, poz. 2304).
 • Strefę wyznacza zarządzający lotniskiem lub lądowiskiem lub organizator pokazów publicznych.
 • Strefa powinna spełniać kryteria, o jakich mowa w § 2. ust.3 i ust.4. ww. rozporządzenia.
 • Wysokości minimalne wykonywania lotów akrobacyjnych to 300m w rejonie lotniska lub lądowiska i 500m poza rejonem lotniska lub lądowiska.
 • Na lot akrobacyjny poniżej 300m zgodę może wydać Prezes ULC, przy czym jest to tylko możliwe dla pokazów publicznych w strefie lotów akrobacyjnych wyznaczonej w rejonie lotniska lub lądowiska (UWAGA 1; UWAGA 2).
 • Zgoda na obniżenie wysokości wykonywania lotów poniżej 300m może być wydana na wniosek złożony nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia lotu akrobacyjnego.
 • Elementy, jakie powinien zawierać wniosek o zgodę na obniżenie wysokości lotu akrobacyjnego określa § 2 ust.6 ww. rozporządzenia.
 • Program publicznych pokazów lotniczych, w czasie którego planowane jest wykonywanie lotów akrobacyjnych podlega zatwierdzeniu przez Prezesa ULC. Program powinien być przez organizatora pokazów przedstawiony do zatwierdzenia nie później niż 14 dni przed datą pokazów. (§ 3 ust 3 i 6 ww. rozporządzenia).
 • Elementy programu publicznych pokazów lotniczych określa § 3 ust 4 ww. rozporządzenia.
 • Przedstawiany Prezesowi ULC do zatwierdzenia program publicznych pokazów lotniczych powinien być kompletny i uzgodniony z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.
 • Mając na uwadze treść § 3 ust.4 pkt.5) ww. rozporządzenia, należy rozumieć, że wymienione tam osoby funkcyjne są odpowiedzialne w obszarze swoich kompetencji, tzn. że dokonały sprawdzenia czy pokaz (figury akrobacji, wiązanki, ewolucje) przygotowany jest zgodnie z przepisami, załogi statków powietrznych są właściwie przygotowane oraz posiadają wszystkie konieczne kwalifikacje oraz że statki powietrzne mają odpowiednie certyfikaty zdatności do lotu.
 • Loty akrobacyjne państwowych statków powietrznych w ramach publicznych pokazów lotniczych odbywają się zgodnie z art. 123 ustawy - Prawo lotnicze, tak więc statki, te oraz ich załogi podlegają opisanym w rozporządzeniu kryteriom bez jakichkolwiek odstępstw. Należy przez to rozumieć, że program publicznych pokazów lotniczych powinien zawierać również wszelkie informacje dotyczące również lotnictwa państwowego, o jakich mowa w przypadku wnioskowania o obniżenie wysokości lotu oraz informacje jakie są wymagane do programu publicznych pokazów przedkładanego Prezesowi ULC do zatwierdzenia.

DEFINICJA LOTU AKROBACYJNEGO: Umyślne wykonywanie manewrów przez statek powietrzny, powodujące nagłą zmianę jego położenia, nienormalne położenie lub nienormalną zmianę prędkości. (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie przepisów ruchu lotniczego oraz Załącznika 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym Dz. U. 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214 z późn. zm)
UWAGA 1: żadne przepisy krajowe nie dopuszczają odstępstw od zakazu wykonywania lotów poniżej wysokości 150m z wyjątkiem startu i lądowania.
UWAGA 2: jeżeli strefa lotów akrobacyjnych znajduje się w strefie „R” (strefie o ograniczonym ruchu lotniczym) należy dodatkowo uzyskać zgodę Prezesa Urzędu na loty w tej strefie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące.

Urząd Lotnictwa Cywilnego - ULC uchylił Wytyczne w sprawie pokazów