1.

2.

3.


4.Bonus z PLB .

5.

6.


7.Bonus z AB .