Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
Like Tree2Likes
 • 2 Post By EAGLE

Wątek: Opole - Kamień Śląski (EPKN)

 1. #1

  Dołączył
  Feb 2007
  Mieszka w
  EPKT

  Domyślnie Opole - Kamień Śląski (EPKN)


  Polecamy

  piątek, 02 marca 2007

  Temat: Fakty i mity.

  W nawiązaniu do ostatnich wypowiedzi Burmistrza Gogolina, prezentowanych zarówno na antenie Radia Opole, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Gogolin oraz na sesji Rady Powiatu Krapkowice, w których formułowane są fałszywe zarzuty pod adresem naszej Spółki, pragniemy oświadczyć, że Spółka Lotnisko Kamień Śląski jest zaskoczona poziomem i stylem przedstawiania sprawy przez Burmistrza Gogolina. Prosimy o zapoznanie się z naszymi wyjaśnieniami.


  Przypominamy też, że dyskusja nie toczy się na temat "Czy Port Lotniczy OPOLE/Kamień Śląski dostępny dla tanich linii lotniczych ma sens?" Na to pytanie, dzięki m.in. Studium Wykonalności Lotniska zamówionomu przez Urząd Marszałkowski w Opolu, znamy już odpowiedź, która brzmi "TAK!". Odbyły się też niezbędne konsultacje społeczne. Pytanie brzmi "Dlaczego Burmistrz Gogolina blokuje założenie Portu Lotniczego OPOLE? Dlaczego nie chce udostępnić Lotniska dla tanich linii lotniczych? Czy ma do tego prawo? Czym się kierował Burmistrz Gogolina zlecając WIOŚ Kraków opracowanie akustyczne na podstawie dostarczonych przez niego zalożeń diametralnie różnych od założeń Spółki? Komu zależy na tym, aby w Kamieniu Śl. nie powstał port lotniczy? Na te pytania znajdziecie Państwa odpowiedź na naszej stronie, zarówno poniżej, jak i w ostatnich aktualnościach oraz w dziale O nas.  Mamy nadzieję, że przykład Kamienia Śląskiego posłuży prawodawcom do takiej zmiany prawa, aby w przyszłości wszelkie decyzje w sprawach tak dużej rangi jak regionalny port lotniczy leżały wyłącznie w rękach organów wyższego rzędu.


  --------------------------------------------------------------------------------

  Własność gruntów - to nie jakaś anonimowa osoba fizyczna, ale Pan Józef Pilch jest właścicielem terenu oraz budynków CAŁEGO LOTNISKA oraz jednocześnie jedynym udziałowcem (wraz z żoną) Spółki Lotnisko Kamień Śląski.

  Dopuszczenie do korzystania przez samoloty tanich linii lotniczych z lotniska w Kamieniu Śląskim jest podstawowym warunkiem dla funkcjonowania lotniska o charakterze regionalnym. Jeżeli na lotnisku w Kamieniu Śląskim nie miałyby być dopuszczone samoloty tego typu, to nie zostanie utworzona spółka z UMWO i nie powstanie lotnisko regionalne. I w tym sensie Burmistrz blokuje budowę tej inwestycji. Spółka nigdy nie wyraziła i nie wyrazi zgody na proponowane przez Burmistrza bezprawne ograniczenia w wydanym przez niego, z naruszeniem podstawowych przepisów Kpa i wykładni celowej art. 55 Prawa ochrony środowiska, postanowieniu. Uczciwie należy dodać, że Burmistrz nigdy nie sprzeciwiał się funkcjonowaniu Lotniska jako lotniska sportowego i zawsze pozytywnie uzgadniał wnioski Spółki dotyczące użycia terenu Lotniska dla tych celów. Problem w tym, że Opole ma już jedno lotnisko sportowe - lotnisko Aeroklubu Opolskiego w Polskiej Nowej Wsi. Nie jest potrzebne drugie lotnisko sportowe, lecz lotnisko komunikacyjne, a jedynym miejscem na Opolszczyźnie, gdzie przy stosunkowo niewielkich nakładach takie lotnisko może zafunkcjonować jest Kamień Śląski.


  Co do lotów nocnych, których całkowity zakaz wysuwa Burmistrz, pragniemy przypomnieć, że Spółka zadeklarowała gotowość całkowitej rezygnacji z realizacji lotów rozkładowych, ale nie może się zgodzić na całkowity zakaz operacji nocnych, np. w sytuacjach, gdy przylot samolotu opóźniony jest z powodu trudnych warunków atmosferycznych pogody, w przypadku lotów sanitarnych, lub gdy lotnisko jest wykorzystywane jako zapasowe lub awaryjne. Ponadto podkreślamy, co jest najważniejsze, że ze względu na niewielką liczbę przewidywanych operacji, nie będzie dochodzić do przekroczenia norm hałasowych.

  Nie jest prawdą jakoby Raport Oddziaływania na Środowiska zawierał błędy merytoryczne. Przyznajemy, że jak każde dzieło ludzkie również i Raport nie był pozbawiony błędów, ale były to drobne błędy w częściach opisowych i nie rzutowały na poprawność przeprowadzonych analiz (dot. odległości zabudowy mieszkalnej od terenów lotniska, użyty w części dot. gospodarki odpadowej termin „samoloty szerokokadłubowe” – generalnie na ok. 25 000 użytych w raporcie słów, są to w zasadzie jedyne błędy, aczkolwiek przyznajemy, że nie powinny się zdarzyć). Zaistniałe błędy, wkrótce po złożeniu Raportu zostały sprostowane w ramach korespondencji z gminą. Nie jest prawdą jednak, jakoby Inwestor zmieniał kilkakrotnie dane dotyczące ilości i typów samolotów, korzystających z lotniska. Docelowy program lotniska do 2015 r. przedstawiony został w rozdziale 4.2 raportu. W wersji podstawowej, przyjętej do obliczeń akustycznych w pkt. 10.1.6.2, uwzględniona została realna ilości i struktura rodzajowa samolotów, możliwa do przyjęcia na lotnisku w pierwszych latach jego funkcjonowania do 2010 r., przy uwzględnieniu wydatkowania wyłącznie minimalnych środków finansowych inwestora (bez udziału innych źródeł finansowych) na inwestycje absolutnie niezbędne dla uruchomienia i funkcjonowania lotniska na najniższym poziomie – prawdą jest, że nie znalazło to wyraźnego podkreślenia w dokumencie. W wyniku wymiany pism z Burmistrzem Gogolina, w październiku 2006 r., w przedłożonym aneksie przedstawiono docelowy program funkcjonalny lotniska, konsumujący dodatkowe źródła finansowania, umożliwiające przeprowadzenie kluczowych, kapitałochłonnych inwestycji infrastrukturalnych, a co za tym idzie, uzyskanie poziomu ruchu określonego w pkt 4.2 raportu.

  "Sanatorium" w Kamieniu Śląskim zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29.07.2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, położone jest na terenach nienormowanych akustycznie, w związku z czym nie można mówić w tym przypadku o przekroczeniu norm hałasowych. Pomijając fakt nieuprawnionego używania nazwy „sanatorium” (taki status regulują odpowiednie przepisy prawne), sam pomysł zbudowania "sanatorium" - czymkolwiek ono w istocie jest - tuż koło istniejącego od prawie 70 lat lotniska, należy uznać za nieszczęśliwy

  Burmistrz Gogolina porusza różne wątki, lecz skrzętnie omija temat właściwy tj. dlaczego na lotnisku, jego zdaniem, nie mogą lądować samoloty z rodzin Boeing 737 i Airbus A320. Nawiązując do wydanego niezgodnie z przepisami Kpa przez Burmistrza postanowienia, podkreślamy z całą stanowczością, że nie ma podstaw do zabronienia operacji statkom powietrznym, których użycie jest planowane w Kamieniu, tak w porze dziennej jak i nocnej (z wyjątkiem samolotów, które spowodują przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu ekspozycyjnego w porze nocnej, czyli 83 dB(A). Zaplanowana ilość operacji nie spowoduje przekroczeń norm hałasowych – a te normy są tak samo obowiązujące dla Burmistrza jak i Zarządzającego Lotniskiem - tylko one mogą być punktem odniesienia, a nie domniemania Burmistrza czy dyrektora „sanatorium” Caritas Diecezji Opolskiej. Jeszcze raz zatem apelujemy do Burmistrza, aby wskazał podstawy prawne ograniczeń, które zamierza wprowadzić.

  Przypominamy, że zgodnie z przepisami Prawa Ochrony Środowiska oraz Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w tej sprawie odpowiednie stanowisko przedstawił Minister Środowiska), Burmistrz ma prawo odmówić wydania decyzji środowiskowej dla Lotniska w następujących przypadkach:

  inwestycja nie jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
  inwestycja nie została uzgodniona przez organy ochrony środowiska,
  inwestor nie wyrazi zgody na realizację przedsięwzięcia w jednym, z przedstawionych przez Inwestora wariantach.
  W przypadku Lotniska Kamień Śląski jest to inwestycja zgodna z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a uzgodnienia z organami ochrony środowiska zostały dokonane (wg wyrażonego 18.01.2007 r. stanowiska Burmistrza). Wariant funkcjonowania lotniska wskazany przez Gminę nie jest żadnym z wariantów przygotowanych przez Inwestora, ale wariantem Gminy, który nie spełnia kryterium zawartego w art. 55 POŚ, tzn. nie wynika z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Zatem już samo postanowienie Burmistrza z 14 lutego 2007 r., pomijając naruszenie przepisów Kpa, jest niezgodne z prawem – to próba wymuszenia na Inwestorze zaakceptowania wariantu funkcjonowania Lotniska opracowanego przez Gminę - przypomnijmy - opartego na niezgodnych z wnioskiem Inwestora założeniach, w tym np. użycie płyt postojowych w pobliżu tzw. "sanatorium" i wsi Kamionek dla celów "grzania silników" w porze nocnej (sic!)). Przypominamy, że przedmiotem wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wniosek Inwestora, a nie wariant proponowany przez Burmistrza, tym bardziej że nie jest w tej dziedzinie fachowcem. Można by więc w tym miejscu sformułować pytanie o intencje, jakimi kierował się Burmistrz, przedstawiając WIOŚ Kraków takie rozmieszczenie elementów infrastruktury lotniska (na potwierdzenie załączamy mapkę 1 i 2 z opracowania WIOŚ Kraków zleconego przez Gminę oraz mapę Lotniska z AIP Polska, które dobrze obrazuje rozmijanie się Inwestora i Burmistrza Gogolina - więcej szczegółów w piśmie Spółki z 14 lutego 2007 r. zawierające krytyczne uwagi dotyczące opracowania akustycznego WIOŚ Kraków - patrz również pkt. 10 w informacji o złożeniu zażalenia do SKO w Opolu). Dodajmy, że do sporządzenia opracowania WIOŚ Kraków posłużono się bezprawnie materiałami należącymi do Spółki, bez jej wiedzy i zgody, co pociągnie za sobą oczywiste konsekwencje prawne (a przecież można było to uzgodnić z Inwestorem i zlecić rzeczywiste dane wyjściowe do obliczeń). Spieszymy również poinformować, że płyta postojowa w rejonie „sanatorium”, proponowana początkowo do wykorzystania dla potrzeb odseperowania statków powietrznych na pokładzie których doszło do bezprawnej ingerencji, zgodnie z sugestią Burmistrza Gogolina i po przeprowadzeniu uzgodnień z ULC, zostanie całkowicie wyłączona z użytkowania.

  Przeszkody lotnicze – prosimy Burmistrza, aby z większą odpowiedzialnością wypowiadał się na tematy, co do których nie dysponuje odpowiednią wiedzą i nie wprowadzał społeczeństwa w błąd. Zgodnie z prawem lotniczym w zasięgu działania lotniska występują tylko 2 przeszkody, które wymagają oznakowania dziennego i nocnego (komin zakładu rolniczego w Siedlcu i wieża obserwacyjna Lasów Państwowych zlokalizowana 2 km km na południowy wschód od lotniska). Projekty oznakowania już zostały sporządzone i uzyskały akceptację Prezesa ULC. Oznakowanie sfinansuje Zarządzający Lotniskiem. Wszystkie wyższe niż 100 m budowle w rejonie lotniska i tak są przeszkodami lotniczymi (nawet gdy w pobliżu nie ma lotniska) i są już od dawna prawidłowo oznakowane.

  Wypowiedzi Sołtysa Kamienia Śląskiego – co Pan robił przez ostatni rok, kiedy raport w zakresie oddziaływania był wyłożony do konsultacji społecznych w gminie, i to aż 3-krotnie? W tym czasie nikt z mieszkańców nie zaprotestował. W swojej wypowiedzi wymienił Pan wszystkie obawy, które w piśmie sformułowała Kuria – krótko mówiąc nie są to obawy mieszkańców Kamienia Śląskiego, ale obawy Kurii Opolskiej. Są to obawy nieuzasadnione i nie poparte żadnymi przesłankami merytorycznymi. Pojawiają się natomiast argumenty z gatunku histerycznych typu „kury nie będą znosić jajek, krowy przestaną dawać mleko, a ludzie będą masowo umierać na białaczkę”, do których nie sposób się poważnie odnieść.

  Wypowiedź senatora Chmielewskiego właściwie nie wymaga komentarza. Nie komentujemy wypowiedzi osób postronnych, nie zorientowanych w tematyce lotniczej, na dodatek nie zorientowanych w ogóle w temacie. Poza tym odnosimy wrażenie, że senator swoimi wypowiedziami w większym stopniu reprezentuje województwo dolnośląskie a nie opolskie. Możemy jedynie dodać, że ilość zjazdów na opolskim odcinku autostrady A4 przekracza 2-krotnie standardy UE, i na kolejne zjazdy nie ma co liczyć. Zgadzamy się, że wskazana jest poprawa dojazdów do lotnisk, niestety najbardziej w Katowicach i we Wrocławiu - kto korzysta ten o tym wie. Dodajmy, że obwodnica Opola o długości 3,5 km kosztowała 53 mln zł (43 mln pozyskano z UE). Takie same pieniądze zainwestowane w infrastrukturę lotniskową pozwolą w pełni zrewitalizować byłe lotnisko wojskowe w Kamieniu Śląskim jako cywilny Port Lotniczy dla Opola. Różnica jest taka, że dzięki 2 km pasa startowego lotniska w Kamieni Śląskim można w 2-3 godziny dotrzeć do dowolnego miejsca w Europie, a 3,5 km obwodnicy pozwala przebyć tylko 3,5 km.

  Rzekome odszkodowania szacowane przez Burmistrza Gogolina na kilkadziesiąt milionów złotych w związku z utrata wartości nieruchomości – przyrównywanie bazy wojskowej w Krzesinach (F-16) do cywilnego portu lotniczego w Kamieniu jest cyniczną manipulacją. Samoloty F-16 wielokrotnie przekraczają wszelkie cywilne normy hałasowe i na okolicznych terenach dochodzi do przekroczeń tychże norm, stąd możliwość dochodzenia odszkodowań i pozwy - w Kamieniu nie ma takiej możliwości (nawet gdyby ruch znacząco wzrósł ponad wyobrażenia Inwestora! nie dojdzie do przekroczeń - patrz Ochrona Środowiska). W związku z tym nikt nie będzie miał podstaw do występowania o odszkodowanie. Gdyby w odległej przyszłości do przekroczeń jednak miało dojść, wtedy pokrzywdzone osoby i instytucje będą miały prawo domagać się odszkodowania, lecz nie od Gminy, ale od Zarządzającego Lotniskiem.

  W nawiązaniu do wypowiedzi Marszałka Józefa Sebesty – Inwestor dawno już jednoznacznie określił wielkość ruchu i ilość operacji lotniskowych.

  Lotnisko o długości podstawowej pasa startowego 1900 m (a o założenie takiego ubiega się Spółka) nie jest z założenia lotniskiem uciążliwym. Istniejące przepisy prawne pozwalają na kwalifikowanie lotnisk do kategorii inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska (na wymagające sporządzenia raportu oddziaływania obligatoryjnie – dotyczy to lotnisk o podstawowej długości pasa startowego powyżej 2000 m, i na takie, dla których raport taki może być wymagany – długość podstawowa pasa startowego poniżej 2000 m), nie ma to jednak żadnego związku z uciążliwością inwestycji. Dla najmniejszych samolotów produkowanych przez Boeinga czyli B737 i Airbusa A320 (a przynajmniej niektóre ich modele), używane przez tzw. tanie linie lotnicze, wystarcza pas o podstawowej długości do 2000 m. Wyjaśnienia wymaga pojęcie tzw. długości podstawowej pasa startowego - długość podstawowa (lub inaczej mówiąc referencyjna) nie jest tożsama z długością rzeczywistą - Burmistrz oskarża więc Spółkę o manipulacje - podczas gdy problem wynika z niewystarczającej, specjalistycznej wiedzy. Lotnisko w Kamieniu Śl. dysponuje powojskowym pasem startowym o długości rzeczywistej 2300 m. Niestety, na skutek przejęcia terenu na przedłużeniach pasa startowego przez Kurię Opolską, krótko przed zakupem Lotniska przez obecnego właściciela, niecała długość istniejącego pasa może zostać wykorzystana. Na dzień dzisiejszy deklarowana długość dostępna do startu to 1900 m, która po remoncie nawierzchni może zostać zwiększona do maks. 2250m – w takim przypadku, zgodnie z Załącznikiem 14 do Konwencji Chicagowskiej i Podręcznikiem Projektowania Lotnisk (ICAO Doc. 9157) długość podstawowa pasa startowego będzie wynosić ok. 1900 m – i taka też długość podstawowa jest zgłoszona w Raporcie. Inwestor rozważał możliwość wydłużenia pasa startowego w przyszłości, ale ostatecznie zrezygnował z tego rozwiązania. Oto przykłady lotnisk z jeszcze krótszą podstawową długością pasa startowego (i dużo większym ruchem, od planowanego w Kamieniu Śląskim), z których operują m.in. samoloty Boeing 737, Boeing 757 i Airbus A320:


  Dortmund (Niemcy) długość pasa 2000 m, długość podstawowa 1760 m, (informacja o lotnisku, mapa lotniska),
  Chicago Midway (USA), długość pasa 1988 m, długość podstawowa 1680 m, (informacja o lotnisku, mapa lotniska, ruch na lotnisku).
  · Odległość zabudowy mieszkalnej od osi pasa startowego – nie ma znaczenia czy odległość od osi pasa startowego do zabudowy mieszkaniowej Kamienia Śląskiego wynosi 470 czy 560 metrów, gdyż zasięg dopuszczalnego hałasu i tak mieści się w granicach 200 metrów od osi pasa. W związku z tym, w punktach występowania zabudowy mieszkaniowej normy prawne nie będą przekroczone.

  Burmistrz mija się z prawdą kiedy mówi, iż inwestor nigdy nie mówił o lotnisku regionalnym – patrz prezentacja na sesji RG Gogolin z listopada 2003 roku.

  Różne wersje raportu – nieprawdą jest, że Inwestor dokonywał manipulacji wersjami raportu złożonego do gminy w lutym i kwietniu 2006 r. Dokumentacja złożona w lutym 2006 r. wnioskowała o lotnisko o podstawowej długości pasa startowego o długości 2300 m. Ponieważ inwestycja taka nie była zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów lotniska, który dopuszczał lotnisko o podstawowej długości pasa do 2000 m, zaszła potrzeba korekty wniosku do wymaganej długości i ponownego złożenia wniosku. Złożenie nowego wniosku, zgodnie z Kpa wymaga wycofania dotychczas złożonego, jest więc czynnością czysto proceduralną. Jedyna dokonana zmiana dotyczyła zamiany liczb „2300 m” na „1900 m”.

  Sprawa nieumorzonego podatku od nieruchomości - sprawa nie ma znaczenia dla bezprawnego blokokowania przez Burmistrza założenia PL Opole, jednak należy wspomnieć, że spór nigdy nie został rozstrzygnięty. Jednak nawet gdyby się okazało, że Burmistrz zgodnie z prawem nie mógł zwolnić Inwestora z tego podatku, to dlaczego wcześniej mu to bezwarunkowo obiecywał? Zdaniem Inwestora, Burmistrz nie umorzył podatku nie dlatego, że nie pozwalały mu na to przepisy, ale ze względu na brak woli - umorzenie podatku jest wyłącznie decyzją uznaniową.  środa, 07 marca 2007

  Temat: Boeingi i Airbusy nie będą za głośne.

  Z przyjemnością spieszymy donieść, że otrzymaliśmy dziś pismo z WIOŚ Kraków, w którym przyznaje on, że na Lotnisku OPOLE/Kamień Śląski NIE WYSTĘPUJE problem nadmiernego hałasu, nawet w przypadku użycia samolotów z rodziny B737 i A320. Przypomnijmy, że Burmistrz Gogolina powołując się na zlecone przez Gminę Gogolin opracowanie akustyczne WIOŚ Kraków publicznie twierdził poprzednio, że nie może się zgodzić na użytkowanie w/w samolotów w Kamieniu Śląskim, gdyż z ich powodu dochodziłoby do przekroczenia norm hałasowych, a to byłoby bezprawne. Opinia WIOŚ Kraków dotycząca jego opracowania jest zgodna z wnioskami Spółki Lotnisko Kamień Śląski.  sobota, 10 marca 2007

  Temat: Debata na Lotnisku.

  W dniu wczorajszym na Lotnisku Kamień Śląski, w Hotelu Aviator odbyła się zorganizowana przez Nową Trybunę Opolską Debata na temat Lotniska i kryzysu powstałego w wyniku bezprawnego blokowania przez Burmistrza Gogolina jego założenia.

  Spółka Lotnisko Kamień Śląski pragnie serdecznie podziękować licznie przybyłym mieszkańcom wsi Kamień Śląski i Kamionek, którzy wykorzystali tę okazję do wyrażenie sprzeciwu nie wobec Lotniska, lecz wobec ignorowania ich zdania przez Burmistrza Gogolina i Sołtysa Kamienia Śl. Dziękujemy mieszkańcom obu wsi za wyrażone poparcie. Mając w Was oparcie, będziemy dalej starać się o utworzenie RPL OPOLE/Kamień Śląski, będącego częścią systemu lotnisk dla Śląska, który jest wielką szansą nie tylko dla Gminy Gogolin, ale całego województwa opolskiego.  Spółka Lotnisko Kamień Śląski była zaskoczona prezentowanymi wcześniej w mediach informacjami, jakoby mieszkańcy wsi Kamionek i Kamień Śląski byli przeciwni zakłademu Lotnisku. Od chwili rozpoczęcia inwestycji, rzeczą niezwykle dla Spółki ważną, było licznie wyrażane poparcie dla Lotniska ze strony miejscowej ludności, której zdecydowana większość nie tylko nie miała nigdy nic przeciwko Lotnisku, ale też wypatrywała jego uruchomienia z niecierpliwością i nadzieją. Mieszkańcy Kamienia Śląskiego i Kamionka wykazali się rozsądkiem i mądrością, której zabrakło ich przedstawicielom. Biorąc aktywnie udział w debacie i występując w obronie Lotniska mieszkańcy obu wsi wykazali się odwagą i charakterem, za które niniejszym serdecznie im dziękujemy.  Tomasz Górzeński

  Dyrektor Generalny
  Lotnisko Kamień Śląski Sp. z o.o.

  http://opole.airport.aero/pl/[/b]

 2. #2

  Dołączył
  Mar 2007
  Mieszka w
  EPWA

  Domyślnie

  Czy to kolejna propozycja z serii "Każda gmina buduje swój International Airport"?

 3. #3
  Awatar Marcin747

  Dołączył
  Feb 2007
  Mieszka w
  Jerozolima, Izrael

  Domyślnie

  Lotnisko dla pracowników.

  Komisja Europejska zmieniła zdanie i wyraziła zgodę na powstanie lotniska w Kamieniu Śląskim w Opolskiem. Zapewniła, że finansowanie będzie możliwe ze środków UE


  - To przełomowe wydarzenie i w zasadzie ostatnia formalność do tego, by uruchomić połączenia już w przyszłym roku - cieszy się marszałek Opolszczyzny Józef Sebesta, czytając pismo, które nadeszło z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. - Jedyny warunek to wpisanie przedsięwzięcia do Regionalnego Programu Operacyjnego i przedstawienie analizy opłacalności tej inwestycji.

  Pierwsze już zrobiono, zarezerwowano nawet w budżecie 7,5 mln euro, czyli połowę przewidywanych wydatków na jego uruchomienie. Biznesplan ma być oficjalnie przedstawiony komisji 20 lipca. - Zakładamy w nim, że na początek port lotniczy w Kamieniu będzie obsługiwał 200 tysięcy pasażerów - mówi Sebesta. - Za cztery, pięć lat liczba pasażerów sięgnie pół miliona.

  Symulacje przeprowadzono przy założeniu, że za granicą pracuje ok. 120 mieszkańców Opolszczyzny i przyjeżdżają oni średnio raz w miesiącu do domu. To najważniejsi klienci lotniska w Kamieniu.

  - Te liczby to wynik badań, jakie przeprowadzono na Uniwersytecie Opolskim - mówi marszałek. - To daje ok. 2,5 mln potencjalnych pasażerów, którzy nie korzystają z lotnisk we Wrocławiu i Katowicach. Zakładamy, że na początku z linii lotniczych latających do Niemiec i Holandii skorzysta co dziesiąty z nich. Nasze sondaże potwierdzają, że takie właśnie jest obecnie zainteresowanie potencjalnych pasażerów. Jeszcze pod koniec maja br. Komisja Europejska negatywnie zaopiniowała wniosek województwa opolskiego o dofinansowanie lotniska regionalnego. Dlatego władze Opolszczyzny zmieniły jego formułę na lokalne. - To niewielka różnica - mówi marszałek Sebesta. I tak będziemy mieli stąd loty międzynarodowe.

  Wpisaniem lotniska w Kamieniu Śląskim do siatki połączeń i rozkładu lotów, który obowiązywałby od jesieni przyszłego roku, wyraziły również PLL LOT i Centralwings.

  Na razie jednak nie powstała jeszcze spółka zarządzająca portem lotniczym. - To kwestia najbliższych tygodni, jeśli nie dni - uspokaja marszałek Sebesta. - Negocjacje są już w zasadzie na finiszu.

  Prowadzi je wrocławski przedsiębiorca Józef Pilch, właściciel lotniska, z samorządami: województwa, Opola, powiatu krapkowickiego i gminy Gogolin. Pilch wniesie aportem grunty z pasem startowym, samorząd zapewni zaś środki - ok. 70 mln zł na budowę infrastruktury. Strona samorządowa będzie miała 50 proc. udziałów w przedsięwzięciu. To pierwsza taka spółka w kraju, w której prywatny inwestor wnosi grunty, a samorząd - środki finansowe. Rozwój lotniska będzie zależał od wyników finansowych. - Chcemy na początek zainwestować tylko w to, co jest absolutnie niezbędne - zaznacza Sebesta.

  JAROSŁAW KAŁUCKI
  http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/...omia_a_14.html
  Zaorać, buraki posiać...

 4. #4
  Awatar maniekklb

  Dołączył
  Mar 2008
  Mieszka w
  Ponta Delgada

  Domyślnie

  Mieszkam niedaleko lotniska (ok 60 km) napewno blizej mam tam niz do epkt i epwr. Latam bardzo czesto i napewno chcialbym tam polaczenie, do warszawy, frankfurtu, londynu, jesli to mozliwe amsterdamu i paryza. Z tych lotnisk mozna juz leciec na caly swiat, wiec napewno ja czesto korzystalbym z takich lotow tranzytowych "z opola, przez europę w swiat" czy nawet loty do warszawy.. gdyby byly w miare porzadnej cenie to pewnie tez czesto bym sie skusil, gdyz mam do niej ok 270km a lecac przez katowice na epwa to juz sie nie oplaca robic 100 km i potem leciec. dlatego wydaje mi sie ze w okolicy nie jestem jedyny, ktory jest zwolennikiem jak najszybszego otwarcia polaczen. Tymbardziej ze latam rowniez dosc czesto czarterami(przewaznie do egiptu), ktore moim zdaniem tez by sie w tej okolicy przydaly aha niewiecie kiedy dokladniej cos sie otworzy na tym naszym EPKN bo na stronie lotniska nic nie podaja??
  Pozdrawiam, miłośnik awiacji :)


 5. #5
  Photo Screener
  Awatar zicherka

  Dołączył
  Mar 2011
  Mieszka w
  domu.

  Domyślnie

  AVE
  Najbardziej ruchliwe otnisko na jakim do tej pory bylem
  Okolo 150km drogi, i ani jednego samolotu, hotel AVIATOR zamkniety. Cisza i pustka dookola. Aaczkolwiek tereny piekne. Szkoda, ze na planach tylko sie skonczylo. Moze kiedys...


  Zdravim

 6. #6

  Dołączył
  Dec 2008
  Mieszka w
  Lublin

  Domyślnie

  Bo to lotnisko żyje podczas imprez, targów itp. Ale w hangarze to wiem że fajne maszynki stoją.

 7. #7
  Awatar aqaaaz123

  Dołączył
  Jan 2012
  Mieszka w
  50.6379903283691 18.0940005000000

  Domyślnie

  Lotnisko w Kamieniu Śląskim idzie pod młotek

  Władze województwa opolskiego nie są już zainteresowane uruchomieniem tam portu pasażerskiego.
  Ogłoszenie o sprzedaży lotniska pojawiło się w jednej z dolnośląskich agencji handlu nieruchomościami. W skład kompleksu wchodzi asfaltowo-betonowy pas startowy o długości 1900 metrów i szerokości 60 m, hotel Awiator oraz hangar (30×50 m kw.) z zapleczem biurowym. Cena to niecałe 28 milionów złotych.
  Właścicielem lotniska jest Józef Pilch, przedsiębiorca z Wrocławia. Wczoraj nie udało nam się z nim skontaktować.
  Przed kilkoma laty powstał pomysł uruchomienia w Kamieniu Śląskim regionalnego portu pasażerskiego, w który miały zainwestować m.in. władze województwa.
  Szacowano, że potrzeba na to ok. 90 mln zł. Początkowo 15 mln zł w postaci terenów pod port miał wyłożyć właśnie Józef Pilch, a drugie tyle - samorządy Opolszczyzny, w tym Opole i Kędzierzyn-Koźle. 7,5 mln euro na dofinansowanie tej inwestycji udało się wynegocjować z Komisją Europejską.
  Rozmowy były jednak bardzo trudne, przedmiotem sporu stała się m.in. kwestia zarządzania przyszłym lotniskiem. Józef Pilch odrzucił bowiem projekt umowy skonstruowany przez urząd marszałkowski, który nie pozwalał większościowemu udziałowcowi (Pilch miał mieć 51 proc.) na samodzielne zarządzanie portem.
  Władze województwa tłumaczyły wówczas, że musiały przygotować umowę tak, by zabezpieczyć publiczne pieniądze włożone w uruchomienie lotniska.
  Wreszcie przedsiębiorca z Wrocławia zaproponował, że sprzeda teren samorządowi. Wstępnie jego wartość wyceniono wtedy na 16 milionów złotych.
  Gdyby udało się odkupić lotnisko, to w spółkę, która zamierzała budować port w Kamieniu Śl., miały wejść także Polskie Porty Lotnicze. Nie doszło jednak do transakcji, bo władze regionu nie porozumiały się w sprawie ceny.

  Dziś marszałek województwa tłumaczy, że samorząd ostatecznie odstąpił od koncepcji uruchomienia portu pasażerskiego w Kamieniu Śląskim.
  - Uznaliśmy, że nie ma takiej potrzeby. Lotnisko we Wrocławiu wspaniale się rozbudowuje, a dojazd tam z
  Opola jest dogodny. Podobnie jest z Katowicami.
  W związku z tym nie ma co tworzyć jeszcze portu pasażerskiego na Opolszczyźnie. Dla nas na tę chwilę temat jest zamknięty - tłumaczy Józef Sebesta.
  Jeszcze w ubiegłym roku Józef Pilch mówił nto, że chciałby na terenie portu lotniczego utworzyć Centrum Motoryzacyjne i Doskonalenia Jazdy. - Szkoda, by potencjał tego miejsca się marnował.
  Zainwestowałem tu już pieniądze, a na takie centrum jest dobra koniunktura - twierdził Józef Pilch.
  Rzeczywiście, na lotnisku często odbywają się różne imprezy samochodowe i szkolenia. W przyszłości - jak podkreślał właściciel - mogłyby być organizowane na europejskim poziomie wszystkie rodzaje wyścigów, z wyjątkiem Formuły 1.
  W planach była budowa profesjonalnego toru wyścigowego o długości ponad 5 km, dwa place postojowe, 32 boksy z tarasami widokowymi i trzykondygnacyjna wieża kontrolna. Zdaniem Pilcha budowa centrum nie przekreślałaby możliwości wykorzystania lotniska również na mały port powietrzny.
  źródło: nto.pl

  LATANIE UZALEŻNA!!!

 8. #8
  Awatar EAGLE

  Dołączył
  Mar 2008
  Mieszka w
  Katowice

  Domyślnie

  Witam,
  w dniach 13-14.X.2012 r.; 20-21.X.2012 r.; 27-28.X.2012 r. na lotnisku Kamień Śląski działa strefa spadochronowa.
  Zobaczyć można m.in. ciekawą odmianę samolotu Dornier Do 28. Poniżej filmik mojego autorstwa z niedzieli 21.10.2012 r.

  Bies and Gregor like this.
  Pozdrawiam
  Mirek

  Mój kanał w You Tube

 9. #9
  Awatar trabin

  Dołączył
  Aug 2008
  Mieszka w
  EPRU

  Domyślnie

  Witam mam prośbę, czy ktoś orientuje się jaka maszyna lata od Was i jest widoczna na radarze z callsignem SHARK009?
  Celestron C70, Canon 600D + Canon EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS II, Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM.
  http://www.flightradar24.com/

 10. #10
  Awatar wiler

  Dołączył
  Feb 2008
  Mieszka w
  EPZP/EPZG

 11. #11
  Awatar EAGLE

  Dołączył
  Mar 2008
  Mieszka w
  Katowice

  Domyślnie

  Filmik z ubiegłego roku... ExtremeAir Sbach 342 (XA42) D-ECXA (C/N 109)

  Pozdrawiam
  Mirek

  Mój kanał w You Tube

 12. #12
  Xon
  Xon jest nieaktywny
  Awatar Xon

  Dołączył
  Jul 2009
  Mieszka w
  Warszawa

  Domyślnie

  SP-SFD MI2 leci EPBC -> Opole

 13. #13

  Dołączył
  Aug 2014

  Domyślnie


  Polecamy

  Przejeżdżałem niedawno obok. Na miejscu trwa budowa toru wyścigowego:
  Lotnisko Kamień Śląski Sp. z o.o.
  Na lotnisku w Kamieniu Śląskim będzie tor wyścigowy - nto.pl

  Tym samym droga startowa ma już tylko 1200m.


Uprawnienia umieszczania postów

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •