Forum Rules
Zasady generalne (Collapsed)
RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Stowarzyszenie Lotnictwo.net.pl
z siedzibą w 60-406 Poznań os. Lotnictwa Polskiego 16A (dalej „My”, „lotnictwo.net.pl” albo „Serwis”) operator witryny internetowej dostępnej pod adresem www.lotnictwo.net.pl (dalej „Serwis”).


Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z zdjęciami dodawanymi przez Ciebie do naszej galerii.


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Lotnictwo.net.pl?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:


 • świadczenia usługi prowadzenia konta użytkownika w celu m.in. publikowania na forum publicznym wpisów (postów), wysyłania zdjęć do galerii lotnictwo.net.pl z możliwością późniejszej publikacji po przejściu procesu screeningu, zgodnie z regulaminem screeningu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

 • zarządzania Twoim kontem użytkownika, a także zapewnienia obsługi Twojego konta i rozwiązywania ewentualnych problemów technicznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy lub helpdesk). Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Lotnictwo.net.pl - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej m.in. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie zdjęć oraz zarządzanie Twoją aktywnością na lotnictwo.net.pl;

 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Twojej aktywności na lotnictwo.net.pl;

 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych towarów lub usług, lub usług bądź towarów osób trzecich;

 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail lub PW (prywatną wiadomość);

 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych lotnictwo.net.pl zawartych w regulaminie serwisu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz lotnictwo.net.pl między innymi pod kątem funkcjonalności Serwisu, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).


Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofując zgodę decydujesz o usunięciu niezbędnych do funkcjonowania danych powiązanych z Twoim kontem na lotnictwo.net.pl. Oznacza to automatyczną kasację konta wraz ze zdjęciami umieszczonymi w galerii.


Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • adres e-mail, login, hasło i data urodzenia (w celu weryfikacji COPPA).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z serwisu lotnictwo.net.pl.
Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.


Jakie masz uprawnienia wobec Serwisu w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać w każdym czasie gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Serwis; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 • Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.


Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz na lotnictwo.net.pl oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników lotnictwo.net.pl, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Na wezwanie organów publicznych walczących z oszustwami i nadużyciami przekażemy im Twoje dane osobowe.


Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na lotnictwo.net.pl robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.


Używamy również różnych plug-inów zapewniających dostęp do naszego Serwisu za pomocą urządzeń mobilnych. Ze względu na konieczność autoryzacji, Twoje dane rejestracyjne przekazywane są do Tapatalk w celu uzyskania mobilnego dostępu do naszego serwisu


Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

 • statystycznych i archiwizacyjnych,

 • maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.


Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.


Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Lotnictwo.net.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Za łamanie zasad tego serwisu można otrzymać ostrzeżenie lub możesz zostać wykluczony/a ze społeczności serwisu!